Voorwaarden VIP Tarot consulten

 

Algemene Voorwaarden                                   

VIP Tarot Salon

Eigenaar: Nathalie Kriek

Werkzaamheden: het doen van creatief psychologische tarot consulten met tarot kaarten, inzicht kaarten, coach kaarten en psychologische OH kaarten.

De toegang tot de VIP Tarot Salon is 18+. Indien onder begeleiding van een ouder of verzorger: 13+.

Afspraken

1 Afspraken voor consulten kunnen mondeling, telefonisch, persoonlijk, schriftelijk per e-mail of via What’s App worden gemaakt.

2. Tijdens het maken van de afspraak zal ik vragen waarvoor cliënt mij wil bezoeken, dit om mij goed te kunnen voorbereiden op het consult en hiervoor de juiste kaarten en legpatronen te kunnen bepalen, zodat het  optimale resultaat kan worden behaald.

3. Tijdens het maken van de afspraak geef ik cliënt op voorhand een duidelijke prijsopgave, zodat deze naderhand op financieel gebied niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

4. Wanneer de afspraak voor het consult in de VIP tarot Salon door beide partijen is bevestigd is men –  direct nadat het consult daadwerkelijk heeft plaatsgevonden – verplicht het verschuldigde bedrag in de salon contant te voldoen, tenzij anders wordt overeengekomen.

Annuleringen

5. Indien cliënt onverhoopt niet op de afspraak kan verschijnen dient deze mij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen via telefoon (voicemail), What’s App of e-mail.

6. Ik ben mij ervan bewust dat ziekte of ongemak altijd onverwacht komt en zal om deze reden geen kosten in rekening brengen, op voorwaarde dat cliënt het consult annuleert via telefoon (voicemail), What’s App of e-mail, zelfs als dit op de dag van onze afspraak is.

7. Bij ‘no show’, het niet nakomen van de afspraak zonder mij hiervan in kennis te stellen, wordt het gehele consult alsnog in rekening gebracht. Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien in verband met een eventuele invorderingsmaatregel, geheel voor rekening zijn van cliënt.

8. Bij ‘no show’, het niet nakomen van de afspraak zonder mij hiervan in kennis te stellen, behoud ik mij het recht voor om – naast het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen –  cliënt een volgende keer niet meer in te plannen voor een afspraak.

Consulten

9. Cliënt is zich bewust van het feit dat ik geenszins paranormaal begaafd ben of over helderziende gaven beschik en dus niet alwetend ben.

10. Cliënt begrijpt dat ik niet in staat ben de toekomst te voorspellen, maar dat ik tijdens  het consult met cliënt  op basis van ons gesprek en de reactie van cliënt op de kaarten, een inschatting maak van wat er kan gebeuren als cliënt al dan niet op de ingeslagen weg verder gaat.

11. Cliënt is op de hoogte van het feit dat ik mijn vragen stel naar aanleiding van de kaarten die cliënt zelf trekt en middels een gesprek tot de kern van de zaak probeer te komen en op basis hiervan een oplossing voor diens probleem probeer te vinden..

12. Cliënt begrijpt dat ik tijdens het creatieve tarot consult op geen enkele manier contact heb met overleden dierbaren, engelen of andere lichtwezens.

13. Cliënt begrijpt dat ik de antwoorden op diens vragen middels gesprekken en afbeeldingen probeer op te diepen uit cliënts eigen onderbewustzijn door associaties, herinneringen en emoties op te roepen middels uitspraken en afbeeldingen.

14. Cliënt begrijpt dat er sprake is van een spiritueel, creatief, psychologisch consult en niet van een paranormaal consult.

15. Cliënt is op de hoogte van het feit dat ik geen arts ben, noch psycholoog of psychiater en dat ik geen opleiding van medische aard heb genoten.

16. Cliënt begrijpt dat ik mijn consulten doe op basis van levenservaring, intuïtie en kennis van tarot en dat ik als ervaringsdeskundige op verschillende gebieden put uit mijn eigen ervaringen en herinneringen om op die manier ook anderen te kunnen helpen en adviseren.

17. Cliënt is zich bewust van het feit dat ik niet bevoegd ben tot het stellen van diagnoses en/of het geven van medische adviezen, hetgeen ik ook pertinent niet zal doen.

18. Ik behoud mij het recht voor om personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen te weigeren in de salon.

19. Ik behandel mijn cliënten met respect en verwacht van hen hetzelfde ten opzichte van mijzelf. Ik behoud mij het recht voor om het consult in de salon per direct te staken bij eventueel onbehoorlijk, aanstootgevend of anderszins respectloos gedrag van cliënt.

20. Ik behoud mij het recht voor om iemand zonder opgave van reden de toegang tot de salon te weigeren of te ontzeggen.

Betaling

21. Betaling van het consult geschiedt in de VIP Tarot Salon, direct na afloop van het consult via pin of in contanten.

22. Bij in gebreke blijven van betaling zullen de kosten die hieruit voortvloeien in verband met een eventuele invorderingsmaatregel, geheel voor rekening zijn van cliënt.

Aansprakelijkheid

23. Cliënt is zich ervan bewust dat cliënt zelf verantwoordelijk is voor wat deze met het door mij verkregen advies zal doen.

24. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor diens fysieke en mentale gezondheid en gesteldheid voor, tijdens of na een consult in de salon.

25. Ik kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan goederen of andere eigendommen die cliënt oploopt als gevolg van diefstal, inbraak, vandalisme of andere vormen van criminaliteit voor, tijdens of na diens verblijf in de salon.

26. Ik kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventueel lichamelijk letsel dat cliënt oploopt als gevolg van blessure, ongeval of criminaliteit voor, tijdens of na diens verblijf in de salon.

27. Ik kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke ongemakken die cliënt ervaart voor, tijdens of na diens verblijf in de salon.

28. Mocht ik in bepaalde gevallen onverhoopt toch aansprakelijk gesteld (kunnen) worden, blijft het op mij te verhalen bedrag beperkt tot terugbetaling van het tarief dat cliënt voor het consult heeft betaald.

29. Mocht één bepaling uit deze Algemene Voorwaarden niet kunnen worden nageleefd of blijkt deze in strijd te zijn met de wet, blijven alle overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Geschillen

30. Mocht er tijdens of na het uitvoeren van de opdracht een conflict ontstaan tussen mij en cliënt, zal geprobeerd worden het probleem onderling op te lossen. Zowel ikzelf als cliënt zal zich hiervoor inzetten. Pas wanneer blijkt dat er op deze manier geen oplossing voor het probleem kan worden gevonden, zal met behulp van een advocaat de zaak in de rechtbank worden voortgezet.

Klikt u op de afbeelding voor meer informatie over mijn aansluiting bij het CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten):